Emissionen 2022

Motiv för Företrädesemissionen

Motivet för Företrädesemissionen är att använda nettolikviden om cirka 96 MSEK för att genomföra förvärv av ytterligare fastigheter samt för nybyggnation och investeringar för att öka värdet i Bolagets befintliga fastighetsbestånd, enligt följande prioriteringsordning och uppskattade fördelning:

  • Förvärv av ytterligare fastigheter: cirka 67 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionslikviden.
  • Nybyggnation: cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av emissionslikviden.
  • Investeringar för att öka värdet i Bolagets befintliga fastighetsbestånd (exempelvis hyresgästanpassningar i vakanta ytor för att möjliggöra uthyrning till nya hyresgäster): cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är fastställd till 90 kronor per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 900 000 SEK.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 9 juni 2022 och teckningsperioden löper från och med den 10 juni till och med den 24 juni 2022.
  • Handel med teckningsrätter sker på Spotlight under tiden från och med den 10 juni till och med den 21 juni 2022.
  • Bolaget har ingått avtal om tecknings- och garantiåtaganden med ett urval av Bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.
  • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen den 9 juni 2022.

Preliminär tidplan

7 juni 2022 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla teckningsrätter
8 juni 2022 Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla teckningsrätter
9 juni 2022 Offentliggörande av prospekt
10–21 juni 2022 Handel i teckningsrätter
10–24 juni 2022 Teckningsperiod
10 juni–8 juli 2022* Handel i BTA
29 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

* Sista dag för handel i BTA, dvs. den 8 juli 2022, baseras på Bolagets bedömning avseende när Bolagsverket bör registrera Företrädesemissionen.

Dokument

Prospekt
Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter
Subscription of shares without preferential rights