Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

 • Lars Nilsson från ENN Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i kallelsen till årsstämman, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 231 179 154 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 120 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor per aktie, eller totalt 4 560 000 kronor. Fastställdes att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 19 april 2021 och 30 juni 2021. Fastställdes vidare att 222 059 154 kronor balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.
 • Det beslutades om omval av Lars Linzander, Robert Wadén, Karl Runeberg och Olof Andersson till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander valdes till styrelsens ordförande. 
 • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 270 000 kr, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning med anledning av nya lagregler som trätt ikraft avseende avstämningsdag. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag upptaget i kallelsen till stämman.
 • Stämman beslutade att godkänna ingåendet av avtal om förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB genom beslut om riktad nyemission av aktier att betalas genom kvittning av köpeskillingsfordran.
 • Stämman beslutade om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, genom kontant betalning, kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av totalt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Beslutades att emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

15 april 2021 

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 53 82

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och samhällsfastigheter. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

2021-07-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

2021-07-01
Regulatorisk

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

1
2
3
4
5
6