Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om  5 378 965 kronor fördelat på 5 378 965 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2021-09-30

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Olof Andersson* 12,51
Briban Invest AB 12,27
Aktiebolag Viola Tricolor 11,00
Mats Cederholm 10,88
AB Lomma Tegelfabrik 10,00
Johan Olofsson** 4,83
Johan von Kantzow* 4,82
Nordnet Pensionsförsäkring  4,62
Berth von Kantzows Stiftelse 4,22
Avanza Pension  2,40
Summa tio största aktieägare 77,55
Övriga 22,45
Totalt 100,00

*Ägarstruktur per 2021-10-07
** Ägarstruktur per 2021-10-20

Källa: Spotlight Stock Market per 2021-09-30