Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om  5 378 965 kronor fördelat på 5 378 965 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2021-07-29

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Briban Invest AB 12,27
Olof Andersson Förvaltnings aktiebolag 12,27
Aktiebolag Viola Tricolor 11,00
Cedelma AB 10,88
AB Lomma Tegelfabrik 10,00
Nordnet Bank AB 4,61
Johan von Kantzow 4,44
Johan Olofsson 4,42
Berth von Kantzows Stiftelse 4,22
Skandinaviska Enskilda banken AB 3,56
Summa tio största aktieägare 77,66
Övriga 22,34
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market och Bolagsstämmoaktiebok per 2021-07-29