Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 2 400 000 kronor fördelat på 2 400 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2020-12-31

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Kantzow Holding AB 13,19
Johan von Kantzow 9,96
Johan Olofsson 9,96
Nordnet Pensionsförsäkring
8,67
Kungl Fysiografiska Sällskapet 4,17
Karl Runeberg  4,15
Avanza Pension 4,12
Artipelaginvest AB 3,33
Gustaf von Kantzow 2,29
Sperlingsholms Holding AB 2,28
Summa tio största aktieägare 62,12
Övriga 37,88
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market