Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om  5 378 965 kronor fördelat på 5 378 965 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2021-12-31

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Olof Andersson 12,51
Briban Invest AB 11,90
Wilhelm Bergengren 11,00
Mats Cederholm 10,88
AB Lomma Tegelfabrik 10,00
Nordnet Pensionsförsäkring  4,83
Johan Olofsson 4,83
Johan von Kantzow 4,82
Berth von Kantzows Stiftelse 4,22
Avanza Pension  2,40
Summa tio största aktieägare 77,39
Övriga 22,61
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market per 2021-12-31