Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 699 907 kronor fördelat på 6 699 907 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.ST

Ägarstruktur

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.