Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 454 758 kronor fördelat på 6 454 758 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2022-07-07

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Olof Andersson 12,99
Wilhelm Bergengren 11,56
AB Lomma Tegelfabrik 10,24
Briban Invest AB 9,91
Mats Cederholm 9,22
Johan von Kantzow 4,89
Anette Nilsson 4,50
Berth von Kantzows Stiftelse 4,39
Nordnet Pensionsförsäkring 4,25
Johan Olofsson 4,15
Summa tio största aktieägare 76,1
Övriga 23,9
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market.