Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och 29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 43 286 tkr (9 378), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 12 158 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 33 859 tkr (6 748), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 9 779 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 30 912 tkr (43 143).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna per 2017-06-30 uppgår till 726 000 tkr (630 651).

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 233 860 tkr (221 425) ger en soliditet på 31 % (33).

2017-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Ida Fransson + 46 8 402 50 00, ida.fransson@paretosec.com 

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och den femte fastigheten tillträddes i mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

2017-10-02

Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ) Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2017-09-04
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm. 

2017-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2017-08-04
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Sydsvenska Hem AB (publ) har idag Johan Åskogh utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående.

2017-05-23
Regulatorisk

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

2017-02-27
Regulatorisk
 • Nettoomsättning uppgick till 22 148 tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 122 tkr.
 • Totala tillgångar uppgår till 630 651 tkr.
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 53 079 tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 kr
 • Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.
2016-11-29
Regulatorisk

Koncernen

 •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
 •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
 •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
 •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.

2016-09-29

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

1
2
3
4