Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och 29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 43 286 tkr (9 378), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 12 158 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 33 859 tkr (6 748), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 9 779 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 30 912 tkr (43 143).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna per 2017-06-30 uppgår till 726 000 tkr (630 651).

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 233 860 tkr (221 425) ger en soliditet på 31 % (33).

2017-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Ida Fransson + 46 8 402 50 00, ida.fransson@paretosec.com 

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och den femte fastigheten tillträddes i mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

2019-05-28
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 33 902 tkr (33 117)
 • Driftnettot uppgick till 25 747 tkr (25 400)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 194 tkr (15 537)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 566 tkr (22 031) motsvarande 7,3 kr per aktie (9,2)
 • Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 5 333 tkr (12 978)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 001 tkr (15 906)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 ggr (2,9) och belåningsgraden till 67,3 % (68,2)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 109,4 kr (104,1)
2018-09-04

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-05-29
 • Driftnetto uppgick till 25 400 tkr (24 080).
 • Periodens resultat före skatt 28 515 tkr (14 945).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 031 tkr (10 752).
 • Totala tillgångar per 2018-03-31 uppgår till 776 193 tkr (760 164).
 • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 33 930 tkr (30 912).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,2 kr (4,5).

För perioden januari-mars 2018

 • Hyresintäkter uppgick till 11 280 tkr (8 980).
 • Driftnetto uppgick till 7 152 tkr (6 084).
 • Periodens resultat före skatt 4 138 tkr (2 711).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 516 tkr (1 631).
 • Totala tillgångar per 2018-03-31 uppgår till 776 193 tkr (760 164).
 • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 33 930 tkr (30 912).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,7).
2018-02-20
Regulatorisk

Nettoomsättning uppgick till 21 837 tkr (22 148).

Hyresintäkter uppgick till 20 780 tkr (18 145).*

Driftnetto uppgick till 18 249 tkr (17 996).

Periodens resultat före skatt 24 427 tkr (12 235), varav orealiserade värdeförändringar 12 978 tkr (0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 18 516 tkr (9 122).

Totala tillgångar uppgår till 776 300 tkr (688 197).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 34 294 tkr (53 079).

Resultat per aktie uppgick till 7,7 kr (3,8).

1
2
3
4
5