Pressmeddelanden

Halvårsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - juni 2022: Sydsvenska Hem redovisar ett ökat resultat på alla nivåer i resultaträkningen både för andra kvartalet och första halvåret

VD Gustav Adielsson kommenterar:
Grunden för Sydsvenska Hems investeringsstrategi är att erhålla hyresintäkter från olika fastighetsslag och därigenom uppnå en diversifierad intäktsstruktur och med stabila kassaflöden.

Vi lever i en omvärld, som idag påverkas av krig, politisk oro och stigande inflation. Det leder till ökande räntekostnader, som bl a påverkar fastighetsmarknaden. Sydsvenska Hem står stabilt trots allt detta. Vi har 100% bankfinansiering, varav drygt hälften till fast ränta till och med mars 2026. Räntehöjningar får därför endast effekt på den del av lånen som är rörliga.

Sydsvenska Hem är välfinansierat. Under första kvartalet avyttrades vår största bostadsfastighet. Därutöver har bolaget genomfört en fulltecknad företrädesemission som i juli har tillfört bolaget 96 mkr efter avdrag för emissionskostnader om ca 1 mkr. Sydsvenska Hems huvudägare garanterade hela emissionen utan ersättning. Vi tar det som ett uttryck för deras tilltro till bolaget.

Den goda finansieringen och uppbackningen från starka ägare gör det möjligt att ta tillvarata de förvärvsmöjligheter som kan uppkomma. Målsättningen är att fortsatt förvärva fastigheter med fokus på södra Sverige.

Resultat i korthet april - juni 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 62% och uppgick till 18 458 tkr (11 409)
 • Driftnettot ökade med 47% och uppgick till 11 949 tkr (8 121)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 49% och uppgick till 6 514 tkr (4 359)
 • Resultat efter skatt ökade och uppgick till 36 841 tkr (12 870) motsvarande 6,85 kr per aktie (5,36)
 • Värdeförändringar uppgick till 41 369 tkr (11 946)

Resultat i korthet jan - juni 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 68% och uppgick till 38 587 tkr (22 989)
 • Driftnettot ökade med 49% och uppgick till 23 225 tkr (15 550)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 51% uppgick till 11 705 tkr (7 735)
 • Resultat efter skatt ökade och uppgick till 47 617 tkr (10 059) motsvarande 8,85 kr per aktie (4,19)
 • Värdeförändringar uppgick till 47 671 tkr (9 107)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 30 juni till 1 385 500 tkr (778 800)
 • Belåningsgraden uppgick per 30 juni till 45,87% (63,30)
 • NRV per aktie uppgick per 30 juni till 136,69 kr (113,45), vilket motsvarar en ökning om 20%

Väsentliga händelser under perioden

 • Tomträtten med bostadsfastigheten Ridskolan 3 är avyttrad baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 230 mkr.
 • Förvärv av fastigheten Minerva 14 i Helsingborg baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 11 juli registrerades den helt säkerställda företrädesemissionen vid Bolagsverket. Antalet aktier ökade därmed med 1 075 793 och uppgår därefter till totalt 6 454 758 aktier.
 • Emissionslikviden om 96 mkr har tillförts bolaget.   

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.