Pressmeddelanden

Halvårsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - juni 2023

Förbättrat förvaltningsresultat och nyförvärv

Koncernens resultat i korthet januari - mars 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 859 tkr (18 458), en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnetto uppgår för kvartalet till 19 248 tkr (11 949), motsvarande en ökning med 61 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 11 370 tkr (6 514), en ökning med 75 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till -55 639 tkr (41 369).
 • Kvartalets resultat uppgår till -35 419 tkr (36 841) motsvarande -5,49 kr per aktie (6,85).

Koncernens resultat i korthet januari - juni 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för perioden till 47 879 tkr (38 587), en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 34 789 tkr (23 225), motsvarande en ökning med 50 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 19 261 tkr (11 705), en ökning med 65 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till -56 576 tkr (47 671).
 • Periodens resultat uppgår till -29 282 tkr (47 617) motsvarande -4,54 kr per aktie (8,85).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 30 juni till 1 468 375 tkr (1 385 500).
 • Belåningsgraden uppgick per 30 juni till 43,03 procent (45,87). Räntetäckningsgraden var 2,68 gånger (2,85).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 30 juni till 125,60 kr (136,69), vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Två nyförvärvade fastigheter har tillträtts under kvartalet. Industrifastigheten Malmö Flintkärnan 4 har en uthyrningsbar yta om 2 000 kvm och är fullt uthyrd. Hörby Borrestad 1 har en uthyrningsbar yta om ca 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA och på fastigheten finns även en biltvätt samt ST1 bensinstation.
 • På bolagets årsstämma omvaldes styrelsen och beslutades att ingen utdelning lämnas och att resultatet återinvesteras i verksamheten och används i den fortsatta expansionen.
 • Hyresgästanpassningen i fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:727 har slutförts och hyresgästen har tillträtt de ökade ytorna om 1 145 kvm.
 • Tingsrätten beslutade den 26 maj om företagsrekonstruktion för Padel-tennis Stockholm AB som har hyreskontrakt i fastigheten Staffanstorp Hemmestorp 3:23. Sydsvenska Hem har bankgaranti motsvarande en årshyra för detta kontrakt och arbetar för att hitta en lösning på situationen.
 • Den 14 februari 2023 öppnade Stora Coop i Svedala sin nya butik med en yta om 3 100 kvm som Sydsvenska Hem uppfört.
 • Nya kontrakt har tecknats i fastigheten Malmö Cronholm 1 om ca 800 kvm. Hyresgästerna kommer att tillträda sina nya ytor till kommande årsskifte.

VD Gustav Adielsson kommenterar:

På en utmanande marknad redovisar Sydsvenska Hem stabila och ökade hyresintäkter och ett betydligt förbättrat förvaltningsresultat. Det är glädjande att bolagets försäljning av bostäder i början av 2022 genomfördes till förmån för förvärv och utveckling av fastigheter med högre direktavkastning. Sydsvenska Hem finansieras uteslutande med banklån, varav ca hälften av lånen är bundna med en fast ränta i ytterligare knappt tre år, vilket ger ett visst skydd för ökade räntekostnader.

Sydsvenska Hems strategi är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd som kan generera starka och stabila kassaflöden. De två nyförvärven som gjordes under andra kvartalet följer strategin väl och som välfinansierat bolag utvärderar vi alla möjligheter till ytterligare förvärv framöver.

Under kvartalet har direktavkastningskravet ökat avseende våra fastigheter och mot den bakgrunden redovisar Sydsvenska Hem en nedskrivning av vår fastighetsportfölj om -57 mkr. Som en motverkande faktor till höjda avkastningskrav kan Sydsvenska Hem redovisa ett kraftigt förbättrat driftsresultat bl a tack vare indexuppräknade hyror, färdigställda projekt och intäkter från förvärvade fastigheter vilket innebär att vi kan fortsätta med vårt fokus för att utveckla och förädla vår fastighetsportfölj med målsättningen att skapa långsiktiga och stigande kassaflöden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected] 

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl 17:15. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se  och www.spotlightstockmarket.com 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.