Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 12 maj 2023 samt anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 maj 2023. Anmälan kan ske via:

 • brev till Sydsvenska Hem AB (publ), "Årsstämma", Att: Anette Nilsson, Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö; eller
 • e-post direkt till [email protected].

I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare måste behörighetshandlingar, exempelvis skriftlig, daterad fullmakt och eventuellt registreringsbevis vara tillgängliga vid stämman. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid sändas till Bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 17 maj 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sydsvenskahem.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta vid stämman. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 16 maj 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av:
  1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  2. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter
 11. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt
 12. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

 • Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås Lars Linzander, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

 • Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Axel Barchan och Mats Cederholm, som representerar Briban Invest Aktiebolag och Cedelma AB, eller vid förhinder för dessa, den eller de personer som styrelsen anvisar.

 • Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10 a)

Föreslås omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Lars Linzander föreslås väljas till styrelsens ordförande.

 • Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter (punkt 10 b)

Föreslås att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

 •  Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen och kommer tillsammans med övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats: www.sydsvenskahem.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information

Bolaget har vid tiden för utfärdandet av kallelsen 6 454 758 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

* * *

Malmö i april 2023

Sydsvenska Hem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
E-post: [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 28 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 76 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.