Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 22 maj 2024 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 22 maj 2024 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

  • Lars Linzander utsågs till ordförande vid stämman.
  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innefattandes att utdelning om en (1) krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2023 och att därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 24 maj 2024 och utbetalning beräknas ske genom Euroclears försorg den 29 maj 2024.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.
  • Stämman beslutade om omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att ett styrelsearvode om totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot.
  • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Malmö den 22 maj 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.