Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

 • Lars Linzander utsågs till ordförande vid stämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innefattandes att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.
 • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.
 • Stämman beslutade om omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander utsågs till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade att ett styrelsearvode om totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som kan ges ut med stöd av bemyndigandet genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna är begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till stämman utestående aktier.

Malmö den 23 maj 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 28 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 76 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

2023-06-02

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns det även en biltvätt samt en ST1 bensinstation på fastigheten.

2023-05-23
Regulatorisk

Stark start i utmanande tider

2023-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Majoritet kommersiella fastigheter, uteslutande bankfinansiering och välfylld kassa

2022-11-29
Regulatorisk

Resultat i korthet juli - september 2022

 • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 18 522 tkr (19 522), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 13 320 tkr (13 881), motsvarande en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 7 026 tkr (2 452) en ökning med 187 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
 • Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 2 097 tkr (24 023).
 • Kvartalets resultat uppgår till 4 926 tkr (21 967), motsvarande 0,76 kr per aktie (4,08).
2022-07-11

Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har ökat med 1 075 793 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades och offentliggjordes den 1 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 14 juli 2022.

2022-06-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission i vilken teckningsperioden löpte ut den 24 juni 2022, har avslutats. Utfallet visar att totalt 1075793 aktier, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tecknats, innebärande att Sydsvenska Hem tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

1
2
...
8
>>