Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - mars 2023

Stark start i utmanande tider

Koncernens resultat i korthet januari - mars 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 23 020 tkr (20 129), en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnetto uppgår för kvartalet till 15 541 tkr (11 276), motsvarande en ökning med 38 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 7 891 tkr (5 191), en ökning med 52 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till -937 tkr (6 302).
 • Kvartalets resultat uppgår till 6 137 tkr (10 776) motsvarande 0,95 kr per aktie (2,00).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 31 mars till 1 444 871 tkr (1 451 055).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 39,23 procent (49,47).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 31 mars till 132,47 kr (128,53), vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Styrelsen föreslår årsstämman den 23 maj 2023 att ingen utdelning lämnas och att resultatet återinvesteras i verksamheten och används i den fortsatta expansionen.
 • Den 14 februari 2023 öppnade Stora Coop i Svedala sin nya butik med en yta om 3 100 kvm som Sydsvenska Hem uppfört.
 • Nya kontrakt har tecknats i fastigheten Malmö Cronholm 1 om ca 800 kvm. Hyresgästerna kommer att tillträda sina nya ytor till kommande årsskifte.
 • Hyresgästanpassningen av nytt kontor är i slutskede i fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:727. Utökade ytor om 1 145 kvm tillträds av hyresgästen nästa kvartal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Industrifastigheten Malmö Flintkärnan 4 tillträddes den 3 april 2023 med en uthyrningsbar yta om 2 000 kvm.

VD Gustav Adielsson kommenterar:

Fastighetsmarknaden i Sverige påverkas av en ökad osäkerhet på den globala scenen och ökade räntekostnader kopplat till hög inflation. Stibor har ökat med över 3 procentenheter sedan samma period förra året. Med uteslutande bankfinansiering, varav hälften med fast ränta i ytterligare 3 år, står Sydsvenska Hem dock väl rustade i den nya verklighet som nu präglar fastighetsmarknaden.

Sydsvenska Hems affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd som kan generera starka och stabila kassaflöden. Denna modell menar vi med tiden skapar värde, möjligheter för förvärv och därmed ytterligare volym. En viktig komponent i denna modell är långa kontraktstider. Vi sätter stort fokus på att öka snittlängden på hyreskontrakten i vårt bestånd och genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen uppgår till 7 år. Detta skapar en stabil intjäningsförmåga över tid.

Majoriteten av Sydsvenska hems fastigheter är kommersiella. Detta innebär att våra hyreskontrakt räknas upp genom indexuppräkning av hyresintäkterna, vilket ger ett bra skydd i tider av hög inflation och högre ränteläge.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08.00. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 28 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 76 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

2023-06-02

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns det även en biltvätt samt en ST1 bensinstation på fastigheten.

2023-05-23
Regulatorisk

Stark start i utmanande tider

2023-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Majoritet kommersiella fastigheter, uteslutande bankfinansiering och välfylld kassa

2022-11-29
Regulatorisk

Resultat i korthet juli - september 2022

 • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 18 522 tkr (19 522), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 13 320 tkr (13 881), motsvarande en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 7 026 tkr (2 452) en ökning med 187 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
 • Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 2 097 tkr (24 023).
 • Kvartalets resultat uppgår till 4 926 tkr (21 967), motsvarande 0,76 kr per aktie (4,08).
2022-07-11

Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har ökat med 1 075 793 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades och offentliggjordes den 1 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 14 juli 2022.

2022-06-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission i vilken teckningsperioden löpte ut den 24 juni 2022, har avslutats. Utfallet visar att totalt 1075793 aktier, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tecknats, innebärande att Sydsvenska Hem tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

1
2
...
8
>>