Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - september 2023

Förbättrat driftnetto och förvaltningsresultat

Koncernens resultat i korthet juli - september 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 754 tkr (18 522), en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnetto uppgår för kvartalet till 20 280 tkr (13 320), motsvarande en ökning med 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 12 517 tkr (7 026), en ökning med 78 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till 0 tkr (2 097).
 • Kvartalets resultat uppgår till 9 335 tkr (4 926) motsvarande 1,45 kr per aktie (0,76).

Koncernens resultat i korthet januari - september 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för perioden till 72 633 tkr (57 109), en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 55 069 tkr (36 678), motsvarande en ökning med 50 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 31 777 tkr (18 731), en ökning med 70 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till -56 576 tkr (49 768).
 • Periodens resultat uppgår till -19 947 tkr (52 543) motsvarande -3,09 kr per aktie (9,16).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 30 september till 1 472 420 tkr (1 409 600).
 • Belåningsgraden uppgick per 30 september till 42,56 procent (38,89). Räntetäckningsgraden var 2,80 gånger (2,88).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 30 september till 127,53 kr (130,19), vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Två nyförvärvade fastigheter har tillträtts under året. Industrifastigheten Malmö Flintkärnan 4 har en uthyrningsbar yta om 2 000 kvm och är fullt uthyrd. Hörby Borrestad 1 har en uthyrningsbar yta om ca 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA och ST1 bensinstation.
 • På bolagets årsstämma omvaldes styrelsen och beslutades att ingen utdelning lämnas och att resultatet återinvesteras i verksamheten och används i den fortsatta expansionen.
 • Hyresgästanpassningen i fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:727 har slutförts och hyresgästen har tillträtt de ökade ytorna om 1 145 kvm.
 • Tingsrätten beslutade den 26 maj om företagsrekonstruktion för Padel-tennis Stockholm AB som är hyresgäst i fastigheten Staffanstorp Hemmestorp 3:23. Sydsvenska Hem har erhållit en bankgaranti motsvarande en årshyra.
 • Den 14 februari 2023 öppnade Stora Coop i Svedala sin nya butik med en yta om 3 100 kvm som Sydsvenska Hem uppfört.
 • Nya hyreskontrakt har tecknats med Kriminalvården och vårdcentralen Hälsa Hemma i fastigheten Malmö Cronholm 1 om ca 800 kvm. Hyresgästerna kommer att tillträda sina nya ytor till kommande årsskifte.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bolaget har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för Sydsvenska Hems aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp och säljkurs. Uppdraget påbörjades den 13 oktober 2023.

VD Gustav Adielsson kommenterar:

Centralbankernas stora och snabba räntehöjningar världen över har gett önskad effekt och konjunkturen dämpas nu samtidigt som den globala inflationen minskar. Centralbankerna flaggar dock för att sänkningar av räntan ligger framåt i tiden och fastighetsmarknaden reagerar med minskad aktivitet och med fortsatt sjunkande transaktionsvolymer under kvartal 3. Med ett diversifierat fastighetsbestånd, där merparten består av kommersiella kontrakt, hanterar Sydsvenska Hem dock marknadsläget väl och vi visar på ett ökat driftnetto och förvaltningsresultat trots det höjda ränteläget. Uteslutande bankfinansiering, varav drygt hälften till fast ränta har gett ett visst skydd för räntehöjningarna samtidigt som våra indexerade kontrakt agerar motvikt för det höga ränteläget.

Vi lever i en osäker värld där händelser och utvecklingen på den globala marknaden sätter spelreglerna för ränteläget och konjunkturen, avgörande parametrar för hela fastighetssektorn. På denna spelplan jobbar Sydsvenska Hem dagligen hårt med det vi kan påverka, arbetet med våra fastigheter och våra hyresgäster. Vi utvärderar fortsatt möjliga affärer. Fokus ligger på starka kassaflöden samt bibehållandet av vår starka balansräkning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2023 kl 08:00. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.