Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017 Sydsvenska Hem

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. Bolaget tillträdde den 1 mars förskolan i Kävlinge och har nu tillträtt alla de fem förvärvade fastigheterna.

Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.

  jan 2017- mars 2017 Juli 2016 - mars 2017
Totala tillgångar, tkr 742 731 742 731
Nettoomsättning, tkr* 8 980 31 128
Likvida medel, tkr 27 803 27 803
Resultat efter skatt, tkr 1 630 10 752
Resultat per aktie, kr 0,68 4,48

*Tillträdet av Kävlinge Fastighets AB samt periodiseringar har påverkat kvartalet. För hela perioden ligger intäkter och kostnader i nivå med förväntan.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 400 000 stamaktier.

Rapportkalender

 1. 2017-05-23, kvartalsredogörelse Q3 2016/2017
 2. 2017-08-29, bokslutskommuniké 2016/2017
 3. 2017-10-02, årsstämma
 4. 2017-11-28, kvartalsredogörelse Q1 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, ida.fransson@paretosec.com

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Eller gå in på www.sydsvenskahem.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017.

2017-10-02

Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ) Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2017-09-04
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm. 

2017-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2017-08-04
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Sydsvenska Hem AB (publ) har idag Johan Åskogh utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående.

2017-05-23
Regulatorisk

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

2017-02-27
Regulatorisk
 • Nettoomsättning uppgick till 22 148 tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 122 tkr.
 • Totala tillgångar uppgår till 630 651 tkr.
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 53 079 tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 kr
 • Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.
2016-11-29
Regulatorisk

Koncernen

 •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
 •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
 •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
 •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.

2016-09-29

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

1
2
3
4