Pressmeddelanden

Noteras på AktieTorget, handeln upptas imorgon, den 6 april 2016

Sydsvenska Hem AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget, och handeln i bolagets aktie påbörjas imorgon, den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Huvuddelen av bolagets intäkter kommer från bostäder och avtal med offentliga motparter. Bolaget genomförde förvärven i mars 2016, men två av fastigheterna kommer att tillträdas senare under året respektive i början av 2017. Totalt kommer beståndet att omfatta ca 22 500 kvadratmeter, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och idag är fastigheterna i allt väsentligt fullt uthyrda. Bolagets VD är Ida Fransson och det förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit bolagets rådgivare i transaktionsprocessen samt gällande kapitalanskaffningen och noteringen.

Handelsinformation:

Kortnamn på AktieTorget: SYDSV

Noteringskurs: 100 kr

ISIN-kod: SE0007897251

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning finns publicerad på AktieTorgets webbplats.

2016-04-05

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ida Fransson, VD

Sydsvenska Hem AB (publ)

+ 46 8 402 53 83

[email protected]

2016-11-29
Regulatorisk

Koncernen

  •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
  •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
  •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
  •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.

2016-09-29

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2016-08-31

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 september 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,5 kr per aktie och utdelningen stämmer överrens med den utdelningsnivå som kommunicerades vid börsintroduktionen. 

2016-04-29

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2016-04-15

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-04-05

Sydsvenska Hem AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget, och handeln i bolagets aktie påbörjas imorgon, den 6 april 2016.

<<
1
...
5
6
7