Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2018 - juni 2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Perioden, juli 2018 - juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 45 158 tkr (45 063)

-         Driftnettot uppgick till 33 802 tkr (34 435)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 19 567 tkr (21 182)

-         Resultat efter skatt uppgick till 26 246 tkr (31 492) motsvarande 10,9 kr per aktie (13,1)

-         Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 13 755 tkr (18 078)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 289 tkr (20 171)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 ggr (3,0) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)

-         EPRA NAV per aktie uppgick till 114,1 kr (108,5)

Kvartalet april-juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 11 256 tkr (11 946)

-         Driftnettot uppgick till 8 055 tkr (9 035)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 4 373 tkr (5 645)

-         Resultat efter skatt uppgick till 8 680 tkr (9 461) motsvarande 3,6 kr per aktie (3,9)

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 758 800 tkr (744 200)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 286 tkr (4 265)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 ggr (3,1) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)

2019-08-27 / Sydsvenska Hem (XSAT:SYDSV)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.Sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

2017-10-02

Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ) Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2017-09-04
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm. 

2017-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2017-08-04
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Sydsvenska Hem AB (publ) har idag Johan Åskogh utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående.

2017-05-23
Regulatorisk

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

2017-02-27
Regulatorisk
 • Nettoomsättning uppgick till 22 148 tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 122 tkr.
 • Totala tillgångar uppgår till 630 651 tkr.
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 53 079 tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 kr
 • Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.
2016-11-29
Regulatorisk

Koncernen

 •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
 •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
 •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
 •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.

2016-09-29

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

1
2
3
4