Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) byter inriktning och presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy

Sydsvenska Hem har mot bakgrund av indirekt förvärv av 20 fastigheter från Eurocorp m fl i Skåne fastställt nya finansiella mål, en ny utdelningspolicy och uppdaterat bolagets affärsidé.

Genom förvärvet har Sydsvenska Hem tillförts 20 fastigheter på sammanlagt ca 50 000 kvm och potential om ca 16 000 BTA i byggrätter. Sydsvenska Hem har påbörjat en uppbyggnad av en egen organisation och sagt upp managementavtalet med Pareto.

Mot den bakgrunden har bolagets affärsidé uppdaterats och Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.

Bolaget har vid ingången av tredje kvartalet ett fastighetsbestånd om närmare 1,3 miljarder kronor på sammanlagt ca 72 000 kvm med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Merparten av fastigheterna är belägna i Skåne.

Bolagets nya mål ska skapa förutsättningar för Sydsvenska Hem att utvecklas till ett bolag med fokus på kassaflöde och värdetillväxt.

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt av förvaltningsresultatet med 15 procent per aktie.
  • Den långsiktiga avkastningen på eget kapital ska uppgå till 15 procent.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.

Utdelningspolicy

  • Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 0 - 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

"Vår lokalt förankrade organisation ges nu möjlighet att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår på marknaden. I en opportunistisk anda sätter vi grunden för ett bolag med tydligt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet, långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbara kassaflöden." säger Lars Linzander, Styrelseordförande på Sydsvenska Hem.

"Tillsammans med en stark huvudägarkonstellation och en engagerad styrelse ser hela organisationen på Sydsvenska hem fram emot att förvalta, förädla och skapa ytterligare värde. Vår fastighetportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter till en god affär. " säger Gustav Adielsson, Verkställande Direktör.

Denna information är sådan som Sydsvenska Hem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-16 20:31 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Tel: +46 (0) 708 622 219. [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd om ca 72 000 kvm. Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri och byggrätter. Fastighetsbeståndet har ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

2023-06-02

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns det även en biltvätt samt en ST1 bensinstation på fastigheten.

2023-05-23
Regulatorisk

Stark start i utmanande tider

2023-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Majoritet kommersiella fastigheter, uteslutande bankfinansiering och välfylld kassa

2022-11-29
Regulatorisk

Resultat i korthet juli - september 2022

  • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 18 522 tkr (19 522), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Koncernens driftnetto uppgår till 13 320 tkr (13 881), motsvarande en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 7 026 tkr (2 452) en ökning med 187 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
  • Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 2 097 tkr (24 023).
  • Kvartalets resultat uppgår till 4 926 tkr (21 967), motsvarande 0,76 kr per aktie (4,08).
2022-07-11

Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har ökat med 1 075 793 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades och offentliggjordes den 1 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 14 juli 2022.

2022-06-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission i vilken teckningsperioden löpte ut den 24 juni 2022, har avslutats. Utfallet visar att totalt 1075793 aktier, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tecknats, innebärande att Sydsvenska Hem tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

1
2
...
8
>>