Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) Halvårsrapport januari 2021 - juni 2021

Perioden, januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 22 989 tkr (22 613)
 • Driftnettot uppgick till 15 550 tkr (16 501)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 735 tkr (8 886)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 059 tkr (-724) motsvarande 4,19 kr per aktie (-0,30)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 560 tkr (8 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,61 ggr (2,70) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)
 • NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75)

Kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 11 409 tkr (11 286)
 • Driftnettot uppgick till 8 121 tkr (8 541)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 359 tkr (4 840)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 869 tkr (-3 421) motsvarande 5,36 kr per aktie (-1,43)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 693 tkr (6 238)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,93 ggr (2,85) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)

NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 761 76 07 00

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

2021-07-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

2021-07-01
Regulatorisk

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

1
2
3
4
5
6