Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) halvårsrapport juli - december 2018

Perioden juli-december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 22 618 tkr (21 837) 

Driftnetto för perioden uppgick till 17 532 tkr (18 249) 

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 10 023 tkr (11 449)1

Periodens resultat 12 949 tkr (18 516)2

Resultat per aktie 5,4 kr (7,7)

Perioden oktober - december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 670 tkr (10 983)

Driftnetto för perioden uppgick till 9 085 tkr (8 707)

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 5 429 tkr (5 381)

Periodens resultat 8 981 tkr (13 956)2

Resultat per aktie 3,7 kr (5,8)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 31 511 tkr

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 242 061 tkr ger en soliditet på 30,9 %

1 För perioden jul 2018- dec 2018 har bolaget kostnader av engångskaraktär om ca 950 tkr.

2 Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 749 800 tkr. Vid andra kvartalet 2018 har en extern värderare bedömt att det verkliga värdet har ökat jämfört med utgången av räkenskapsåret 2017/2018 med 5 600 tkr (13 000). Bolagets ledning delar värderarens bedömning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, VD
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 5381
[email protected]

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019. 

2019-11-25

Perioden, juli - september 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 11 109 tkr (10 948)
 • Driftnettot uppgick till 8 685 tkr (8 447)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 062 tkr (4 594)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 426 tkr (3 986) motsvarande 1,8 kr per aktie (1,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 956 tkr (5 352)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 ggr (2,7) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 116,2 kr (110,4)
2019-10-01
Regulatorisk

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2019-08-29
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2019-08-27
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2019-05-28
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 33 902 tkr (33 117)
 • Driftnettot uppgick till 25 747 tkr (25 400)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 194 tkr (15 537)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 566 tkr (22 031) motsvarande 7,3 kr per aktie (9,2)
 • Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 5 333 tkr (12 978)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 001 tkr (15 906)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 ggr (2,9) och belåningsgraden till 67,3 % (68,2)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 109,4 kr (104,1)
2018-09-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2
3
4
5