Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) växer vidare i Helsingborg

Sydsvenska Hem förvärvar två fastigheter i Helsingborg. Förvärvet finansieras delvis med egna aktier och Sydsvenska Hem stärker därmed sin ägarbas ytterligare.

Sydsvenska Hem förvärvar Fastighetsaktiebolaget Katslösa och därigenom fastigheterna Katslösa 17:4 och 9:2 i Helsingborg med en total uthyrningsbar area om cirka 8 200 kvm, fullt uthyrda till bland annat Blomsterlandet och Byggmax. Fastigheterna, som är belägna precis vid motorvägsanslutningen i Rydebäck i södra Helsingborg, och med direkt närhet till tågstation, har stor utvecklingspotential. Området omfattar totalt drygt 80 000 kvm mark och för närvarande pågår ett arbete med en ny detaljplan med målsättning att utveckla ytterligare handel och verksamheter på fastigheterna. Tillträde av fastigheterna sker den 1 juli 2024 och tillför Sydsvenska Hem hyresintäkter om cirka 7 miljoner kronor per år.

Säljare är Fredrik Cronqvist (via bolag) som har lång erfarenhet av svensk fastighetsmarknad i olika roller, bland annat inom Nordanö, Brunswick Real Estate och Sveafastigheter. Fredrik Cronqvist blir genom Sconeg AB ny ägare i Sydsvenska Hem.

Förvärvet sker till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 90 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, och förvärvet finansieras delvis genom en kvittningsemission av cirka 245 000 aktier. Emissionen innebär att Sydsvenska Hem tillförs cirka 31 miljoner kronor i eget kapital. Emissionskursen uppgår till 125,76 kronor per aktie, vilket motsvarar långsiktigt substansvärde för Sydsvenska Hems aktie per den 31 december 2023.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till cirka 48 mkr, varav en del betalas som tilläggsköpeskilling som faller ut under vissa förutsättningar. Befintligt banklån om cirka 35 mkr kommer att kvarstå i Fastighetsaktiebolaget Katslösa, och Sydsvenska Hem AB kommer att refinansiera befintlig koncernskuld om cirka 6 mkr med egen kassa.

Vi är väldigt glada att vi kan förstärka vårt fastighetsbestånd med fastigheter som både förbättrar vår lönsamhet från dag ett och har en tydlig utvecklingspotential framöver. Att vi dessutom samtidigt får in ytterligare en ägare med lång erfarenhet av svensk fastighetsmarknad, i olika roller, är mycket glädjande säger Gustav Adielsson, VD Sydsvenska Hem.

Detta är ett bra exempel på ett samgående med väldigt goda förutsättningar att kunna bli riktigt lyckosamt, för såväl fastigheterna, hyresgästerna som aktieägarna i Sydsvenska Hem. Tillsammans med Helsingborgs stad jobbar vi för att ta fram en ny detaljplan och med Sydsvenska Hem som stark ägare kan utvecklingen av fastigheterna genomföras ännu bättre, säger Fredrik Cronqvist.

Malmö den 13 juni 2024

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024 kl 14.25. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.