Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem Bokslutskommuniké för 2015/2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,5 kr per aktie och utdelningen stämmer överrens med den utdelningsnivå som kommunicerades vid börsintroduktionen. 

Utdelningen föreslås ske genom fyra kvartalsvisa utbetalningar.

Hyresintäkter uppgick till 9 378 tkr.

Driftsöverskott uppgick till 6 748 tkr.

Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 43 143 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 630 651 tkr.

Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 221 425 tkr ger en soliditet på 33 %.

2016-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, ida.fransson@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 500 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 4 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och ytterligare en fastighet tillträds första kvartalet 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl. 17.25.

2016-08-31

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 september 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,5 kr per aktie och utdelningen stämmer överrens med den utdelningsnivå som kommunicerades vid börsintroduktionen. 

2016-04-29

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

2016-04-15

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-04-05

Sydsvenska Hem AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget, och handeln i bolagets aktie påbörjas imorgon, den 6 april 2016.

1
2
3
4
Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 fastigheter i västra Skåne.