Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 22 maj 2024 kl. 10.00. Inregistrering till årsstämman startar kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 14 maj 2024 samt anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 16 maj 2024. Anmälan kan ske via:

 • post till Sydsvenska Hem AB (publ), "Årsstämma", Att: Anette Nilsson, Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö; eller
 • e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Om aktieägare avser låta sig företrädas på årsstämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sydsvenskahem.se, och kommer även sändes till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 14 maj 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av:
  a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter
 12. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt
 13. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

 • Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås Lars Linzander, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

 • Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen (punkt 8 b)

Föreslås att utdelning om en (1) krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2023 och att därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 maj 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclears försorg den 29 maj 2024.

 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot.

Föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Föreslås vidare att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

 • Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11 a)

Föreslås omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Lars Linzander föreslås väljas till styrelsens ordförande.

 • Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter (punkt 11 b)

Föreslås att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Johan Eklund fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

 •  Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt (punkt 12)

Föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen och kommer tillsammans med övrig dokumentation inför stämman att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sydsvenskahem.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under 12 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information

Bolaget har vid tiden för utfärdandet av kallelsen 6 454 758 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

* * *

Malmö i april 2024
Sydsvenska Hem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.