Affärsidé

Sydsvenska Hem har ett tydligt fokus på att bygga värde. Genom fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet ska Sydsvenska Hem verka för att ständigt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.

Strategi

Vi är ett opportunistiskt fastighetsbolag

✓ Sydsvenska Hem förvaltar, förädlar och skapar värde.
✓ Sydsvenska Hem fokuserar på fastigheter i Södra Sverige.
✓ Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter att förvärva.
✓ Fastigheter kan avyttras i syfte att uppnå högre avkastning.

Finansiella mål och riskbegränsningar

✓ Förvaltningsresultatet - Sydsvenska Hem har som mål att öka förvaltningsresultatet med 15 procent årligen per aktie.
 ✓ Avkastning på eget kapital - Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 15 %.
✓ Belåningsgrad - Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.
✓ Räntetäckningsgrad - Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.

Utdelningspolicy

✓ Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 0 – 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.