Pressmeddelanden

Styrelsens kompletterande information angående förvärvet av Eurocorp No 2 Holding AB m.fl. bolag

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 12 mars 2021 att Bolaget ingått ett överlåtelseavtal om ett indirekt förvärv av fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor genom förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, org. nr 556999-9328, Eurocorp Brågarp AB, org. nr 556725-5046, AB Redaktören, org.nr 559225-8023, och Angelicagruppen AB, 559160-6024. Som ett komplement till tidigare lämnad information lämnar styrelsen inför Bolagets årsstämma den 15 april 2021 härmed ytterligare information om de fastigheter som omfattas av överlåtelseavtalet.

Förvärvet omfattar totalt 20 fastigheter enligt följande förteckning.

Fastighetsbeteckning

   Kommun  Adress
1. Borggård 1:401   Staffanstorp  Fabriksvägen 2
2. Borggård 1:476   Staffanstorp  Verkstadsvägen 24
3. Länsmannen 4    Lund    Åldersmansgatan 10
4. Stanstorp 1:83 m.fl.     Staffanstorp      Malmövägen 2
5. Stanstorp 1:197  Staffanstorp      Södra Lundavägen 5
6. Stanstorp 1:198  Staffanstorp      Malmövägen 6
7. Stanstorp 1:782     Staffanstorp      Södra Lundavägen 10
8. Stanstorp 7:173   Staffanstorp       Domsagovägen 1
9. Borggård 1:357    Staffanstorp    Maskinvägen 9
10. Aspeholm 6    Lund      Heckebergavägen 13
11. Hemmestorp 3:23    Staffanstorp   Spånvägen
12. Sargen 1       Arvika Stränggatan 1
13. Cronholm 1  Malmö Krusegatan 19
14. Brågarp 6:727     Staffanstorp Meteorvägen 4
15. Brågarp 6:764   Staffanstorp Meteorvägen 6
16. Skomakaregården 1 Alingsås  Ängsvaktaregatan 1
17. Handbromsen 4   Karlskoga Skogsbovägen 8
18. Borggård 1:490  Staffanstorp Truckstigen 8
19. Fälgen 1     Ronneby Gamla Landsvägen 49
20. Aborren 5     Vimmerby Badhusgatan 5

Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri och kontor, i enlighet med följande fördelning.

Segment                                        % andel hyra

Handel                                                         39

Kontor                                                         27

Samhälle                                                     16

Industri                                                        14

Bostad                                                           2

Övrigt                                                             2

Totalt                                                         100

 

Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar yta på ca 50 000 kvadratmeter exklusive obebyggd mark och byggrätter, varav Malmö Cronholm 1, som tidigare huserade Sydsvenska Dagbladet, omfattar ca 20 000 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett genomsnittligt pris om ca 10 000 kronor per kvadratmeter. Beräknade hyresintäkter för 2021 uppgår till ca 32 miljoner kronor. Bland de större hyresgästerna kan nämnas Kriminalvården, vårdcentraler, Bygg-Max och Jem & Fix.

Genom förvärvet tillförs Bolaget även byggrätter om ca 13 530 BTA som i huvudsak är avsedda för bostäder samt obebyggd mark om ca 24 600 kvadratmeter som är avsedd för industri, handel och kontor. Fastighetsbeståndet har därigenom ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter.

Förvärvet tillför därutöver Bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Dispens från budplikt

Eurocorp AB, org. nr 556649-5015, äger 100 % av aktierna i Eurocorp No 2 Holding AB och Eurocorp Brågarp AB samt 50 % av aktierna i vardera AB Redaktören och Angelicagruppen AB (gemensamt benämnda "Målbolagen"). Eurocorp AB, har liksom övriga aktieägare i Målbolagen förbundit sig att teckna aktier i den kvittningsemission som aktualiseras av förvärvet av Målbolagen.

Eurocorp AB har idag inga aktier i Bolaget. Genom emissionen kommer Eurocorp AB att teckna aktier i Bolaget vilket, baserat på de preliminära villkoren för emissionen, kommer att innebära att Eurocorp AB efter genomförandet av emissionen innehar en ägarandel om drygt 34 procent  av kapitalet och rösterna i Bolaget, beroende på utfall i emissionen.

Eurocorp AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2021:17) erhållit undantag från budplikt i händelse av att emissionen genomförs enligt ovan medförande att Eurocorp ABs andel i Bolaget överstiger 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, något som enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings utfärdade Takeover-regler annars skulle aktualisera budplikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 708 622 219

[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och samhällsfastigheter. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

2021-07-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

2021-07-01
Regulatorisk

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

1
2
3
4
5
6